UBND huyện Tân Sơn họp thường kỳ tháng 11/2018

Sáng ngày 20/11, UBND huyện Tân Sơn tổ chức Hội nghị mở rộng tháng 11/2018. Đồng chí Nguyễn Bá Khuyến, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các Phó chủ tịch UBND huyện. Thường trực HĐND huyện. Lãnh đạo Ủy ban MTTQ, trưởng các Đoàn thể huyện. Trưởng các Ban KT-XH, Pháp chế, Dân tộc thuộc HĐND huyện. Thành viên UBND huyện. Chi Cục thuế. Chi cục Thống kê huyện. Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.

 Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận về dự thảo các báo cáo do các phòng chuyên môn chuẩn bị, cụ thể:

Nghe phòng Tài chính- Kế hoạch: Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tài chính – ngân sách năm 2018 dự toán thu, chi ngân sách năm 2019. Báo cáo kết quả đầu tư công năm 2018, kế hoạch năm 2019. Báo cáo kết quả công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018;

Nghe Thanh tra huyện: Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2018, nhiệm vụ công tác năm 2019. Báo cáo kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn huyện Tân Sơn.

Nghe Công an huyện: Báo cáo công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2018.

Nghe Văn phòng HĐND và UBND huyện: Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện năm 2018.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các báo cáo, đồng thời thảo luận, đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong thực hiện các nhiệm vụ còn lại của tháng cuối năm 2018 và mục tiêu, giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Trên cơ sở các ý kiến tham gia đóng góp của các đại biểu tại hội nghị đối với từng nội dung, đồng chí Nguyễn Bá Khuyến - Phó Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: đối với Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội năm 2019 cần bổ sung, đánh giá lại một số chỉ tiêu để sát với thực tế. Đồng thời, nhận định, đánh giá thuận lợi khó khăn, phân tích sâu tồn tại, hạn chế và nguyên nhân những việc còn tồn tại, hạn chế. Đề ra giải pháp trọng tâm để thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu UBND tỉnh và HĐND huyện giao. Đối với các dự thảo báo cáo còn lại giao cho các phòng chuyên môn tiếp thu ý kiến, bổ sung số liệu, hoàn chỉnh dự thảo báo cáo.

Hà Quyên - Công sơn.