Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Tân Sơn khóa III.

Ngày 29/3, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Sơn tổ chức Đại hội đại biểu MTTQ huyện khóa III, nhiệm kỳ 2019-2024.

Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Văn Ngọc, PCT Ủy ban MTTQ tỉnh.

Đại biểu huyện Tân Sơn có đồng chí Phạm Thanh Tùng, TUV, Bí thư Huyện ủy. Đồng chí Nguyễn Bá Khuyến, Phó BT, Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Hải Quân, PBT Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện. Đại diện Ban Thường trực MTTQ Việt Nam tỉnh; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện và 165 đại biểu đại diện cho các tầng lớp nhân dân huyện Tân Sơn dự Đại hội.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ huyện Tân Sơn cùng các tổ chức thành viên đã có nhiều đổi mới, sáng tạo trong hoạt động, góp phần xây dựng, củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, tập trung tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả thiết thực.

Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân tham gia phát triển kinh tế; thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Kết quả trong phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân trong toàn huyện đã đóng góp 80.000 ngày công lao động, hiến trên 85.000 m2 đất, đóng góp ủng hộ hơn 6 tỷ đồng (đối với cát sỏi), để đầu tư xây dựng đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng, các công trình phúc lợi công cộng đáp ứng mục tiêu xây dựng NTM. Từ các phong trào, tỷ lệ khu dân cư, gia đình văn hóa tiếp tục tăng và nâng cao về chất lượng. Trong 5 năm qua, Quỹ “Vì người nghèo” huyện đã vận động và tiếp nhận từ Quỹ “vì người nghèo” cấp tỉnh được trên 4,9 tỷ đồng, hỗ trợ xây mới 244 nhà Đại đoàn kết và thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ các cấp được tăng cường, góp phần từng bước phát huy dân chủ ở cơ sở. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức được thực hiện thường xuyên, kịp thời; nội dung, phương thức hoạt động được từng bước đổi mới, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ công tác mặt trận trong giai đoạn mới.

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, Ủy ban MTTQ huyện Tân Sơn tiếp tục nêu cao trách nhiệm, phát huy tinh thần đoàn kết; phấn đấu hàng năm 100% số khu dân cư tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, 100% nhà văn hoá khu dân cư hoạt động hiệu quả. Triển khai thực hiện tốt chương trình an sinh xã hội, hoạt động “Vì người nghèo”; phấn đấu đến năm 2020 giảm tỉ lệ hộ nghèo xuống dưới 10%.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phạm Thanh Tùng - TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương kết quả công tác Mặt trận huyện trong nhiệm kỳ qua và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tích cực xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc vận động nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng Đảng vững mạnh; thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ III đã đề ra.

Với tinh thần dân chủ và thống nhất cao, Đại hội đã hiệp thương cử 55 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ huyện Tân Sơn nhiệm kỳ 2019 - 2024; 3 ông, bà trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu cấp trên.

Hà Quyên - Hoài Nam.