Thông báo về việc lấy ý kiến đóng góp của nhân dân về Dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Sơn"

1. Hồ sơ lấy ý kiến gồm: - Dự thảo Báo cáo thuyết minh tổng hợp "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Sơn"; trong đó có các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong kỳ quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. - Bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Sơn (dự kiến quy hoạch).


2. Hình thức đóng góp ý kiến: Các tổ chức, cá nhân đóng góp ý kiến thông qua chuyên mục góp ý trên Cổng thông tin điện tử huyện Tân Sơn hoặc gửi văn bản trực tiếp cho Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Tân Sơn.


3. Thời hạn góp ý kiến: trước ngày 05/06/2017.
Ủy ban nhân dân huyện Tân Sơn thông báo tới các tổ chức, cá nhân bản dự thảo "Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tân Sơn để các tổ chức, cá nhân tham gia đóng góp ý kiến theo quy định tại Điều 43 Luật Đất đai năm 2013, làm cơ sở để hoàn thiện hồ sơ, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện theo quy định.

Files đính kèm: