Tân Sơn: Khai giảng lớp bồi dưỡng lí luận chính trị dành cho Đảng viên mới đợt I năm 2019

Ngày 6/5/2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Tân Sơn đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lí luận chính trị cho 74 Đảng viên mới kết nạp thuộc các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện. 

Dự lớp khai giảng có đ/c Nguyễn Hải Quân - PBTTT Huyện ủy, Lãnh đạo Ban Tổ chức; Văn Phòng huyện ủy; Trung tâm Bồi chính trị huyện và các học viên.

Trong thời gian 5 ngày (từ 6-11/5), các học viên sẽ được truyền đạt các nội dung cơ bản: Chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, nền tảng tư tưởng kim chỉ nam cho hành động cách mạng của Đảng ta; Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; Phát triển dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam;  Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường quốc phòng an ninh, giữ vững môi trường hòa bình ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động hội nhập quốc tế; Phát triển giáo dục và Đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam; Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam;

Sau các chuyên đề, các học viên phải viết thu hoạch, kiểm tra nhận thức và cấp giấy chứng nhận cho những học viên đủ điều kiện. Thông qua lớp học, các học viên được bồi dưỡng nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, xác định được vai trò, trách nhiệm của bản thân, xây dựng kế hoạch, tích cực phấn đấu để được sớm trở thành Đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam.

Thanh Loan - Hoài Nam.