TÂN SƠN: ĐẠI HỘI HỘI DOANH NGHIỆP LẦN THỨ NHẤT

Chiều 27/12/2018, Hội Doanh nghiệp huyện Tân Sơn đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023.

Với mục tiêu hình thành, củng cố bộ máy tổ chức, xây dựng và hoàn thiện quy chế hoạt động, phát triển nguồn nhân lực, phát triển hội viên, phát triển hoạt động dịch vụ tạo nguồn tài chính đáp ứng nhu cầu phát triển của hội và tăng cường hoạt động phục vụ lợi ích của hội viên góp phần vì mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hội doanh nghiệp huyện Tân Sơn đã vận động, tập hợp được 20  công dân là Giám đốc doanh nghiệp, Chủ nhiệm HTX tự nguyện đăng ký tham gia với những hoạt động:Hỗ trợ cải cách thủ tục hành chính, xây dựng môi trường kinh doanh lành mạnh; Chủ động trong các mối quan hệ với các tổ chức bên ngoài, các hội doanh nghiệp trong tỉnh, chia sẻ kinh nghiệm SXKD tạo sức mạnh, thu hút hội viên, khai thác các nguồn thu để có điều kiện hoạt động tốt hơn cho hội viên. Thông qua các mối quan hệ hợp tác làm việc với các cơ quan Nhà nước, Hội chủ động trong việc truyền đạt các ý kiến, nguyện vọng của cộng đồng doanh nghiệp đối với Nhà nước. Hội chủ động tham gia đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện các cơ chế chính sách tạo ra môi trường ngày càng thuận lợi cho việc phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Đại hội đã bầu 11 đại biểu vào BCH khóa I, nhiệm kỳ 2018-2023.

Hồng Nhuận - Tuấn Thọ.