Kiểm tra cải cách hành chính, công vụ năm 2018 tại huyện Tân Sơn

Ngày 9/11/2018, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) của tỉnh đã có buổi làm việc, kiểm tra kết quả thực hiện nhiệm vụ CCHC, công vụ năm 2018 tại huyện Tân Sơn.

Từ đầu năm đến nay, công tác CCHC của huyện Tân Sơn được thực hiện nghiêm túc, việc cải cách thể chế, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật đúng quy trình. Cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên thông được UBND huyện quan tâm. Kết quả 9 tháng đầu năm 2018, toàn huyện đã kiểm tra, xử lý tổng số 490 văn bản, trong đó cấp huyện 09 văn bản, cấp xã 481 văn bản; đã tiếp nhận 762 thủ tục hành chính (TTHC) các loại, trong đó số hồ sơ giải quyết đúng hạn đạt 100%.

Qua nghe báo cáo, Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành luôn được huyện quan tâm, đặc biệt là công tác tuyên truyền. Công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện 6 nội dung về CCHC đảm bảo yêu cầu. Công tác kiểm tra cải cách hành chính đạt 30% trở lên. Thực hiện niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính của UBND cấp huyện. Thực hiện tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính Nhà nước... Bên cạnh đó, công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và công tác cải cách tài chính công đã được huyện quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt.

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, công vụ trong thời gian tới. Đoàn kiểm tra đề nghị UBND huyện triển khai, thực hiện tốt một số nội dung: Xây dựng, ban hành kế hoạch CCHC cần xác định rõ kết quả đầu ra của từng sản phẩm, quy định rõ về thời gian hoàn thành từng công việc. Tăng cường công tác kiểm tra CCHC, công vụ đối với UBND cấp xã. Sớm hoàn thiện hồ sơ công nhận nông thôn mới. Ban hành quy chế quản lý và sử dụng tài sản riêng. Thường xuyên rà soát và cập nhật, niêm yết công khai TTHC còn hiệu lực. Tiếp tục quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin qua mạng, đảm bảo mục tiêu của tỉnh đề ra đạt 90% TTHC gửi qua mạng điện tử; 70% TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4; thực hiện tích hợp Công dịch vụ công trực tuyến tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp huyện.

Trước đó, Đoàn kiểm tra CCHC của tỉnh đã đi kiểm tra công tác triển khai CCHC tại xã Văn Luông, huyện Tân Sơn.

                                                         Công Sơn.