HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM 2019 “XÂY DỰNG Ý THỨC TÔN TRỌNG NHÂN DÂN, PHÁT HUY DÂN CHỦ, CHĂM LO ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH”.

Ngày 14/12/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Học tập và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại huyện Tân Sơn: Các đồng chí Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Thường trực HĐND; Lãnh đạo UBND huyện; Các đồng chí Trưởng, Phó các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; Phó các Ban HĐND huyện; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UB MTTQ; Trưởng, Phó các tổ chức chính trị - xã hội; Giám đốc, Phó giám đốc, giảng viên chuyên trách TTBDCT huyện; Các đồng chí Ủy viên UBKT Huyện ủy; Các đồng chí Báo cáo viên cấp huyện; Các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư các Chi, Đảng bộ cơ sở; Các đồng chí đảng viên thuộc Đảng bộ Cơ quan khối Đảng - Đoàn thể, Đảng bộ Cơ quan khối Chính quyền huyện đã nghiêm túc tham gia học tập.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Ban Tuyên giáo Trung ương triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó giúp cán bộ, đảng viên, Nhân dân nắm vững, hiểu rõ những nội dung chủ yếu của chuyên đề năm 2019, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên; hành động tự giác trong Đảng, hệ thống chính trị và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Tăng cường việc xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên nhằm tạo động lực cho công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân, củng cố hệ thống chính trị trong giai đoạn hiện nay./.

Hồng Nhuận - Công Sơn.