GIỚI THIỆU Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể

Mặt trận Tổ Quốc và các đoàn thể huyện Tân Sơn

Địa chỉ:  xã Tân Phú- Tân Sơn - Phú Thọ
 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

 

MẶT TRẬN TỔ QUỐC

          1           

 Nguyễn Tiến Khang

 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc

 0210.3615.060

 

 

KHỐI ĐOÀN THỂ

1 Hà Trường Ngọt Chủ tịch Hội nông dân   0210.3615.040  
2 Nguyễn Thị Kim Hoa  Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ   0210.3615.081  
3 Trịnh Minh Hải  Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện   0210.3615.024  
4  Hà Văn Sách Chủ tịch Hội cựu chiến binh  0210.3615.054  
5  Đinh Thị Thu Hiền Bí Thư huyện Đoàn    0210.3615.123