GIỚI THIỆU Hội đồng nhân dân huyện

STT

Họ và Tên

Chức vụ

Số điện thoại

Cơ quan

Di động

LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN

1

Ngô Đức Thịnh

Chủ tịch HĐND

 

 

2     

Hà Văn Linh

Phó Chủ tịch HĐND

 

 

3

Nguyễn Minh Tuấn

Phó Chủ tịch HĐND

 

 

4

 Nguyễn Quốc Việt

Phó Ban Kinh tế - Xã hội