GIỚI THIỆU Hội đồng nhân dân huyện

I. Thường trực HĐND huyện

1. Ông Nguyễn Hải Quân - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

2. Ông Hà Văn Linh - UVBTV, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện.

3. Ông Nguyễn Minh Tuấn - HUV, Phó Chủ tịch HĐND huyện.

II. Các Ban của HĐND huyện

1. Ban Pháp chế HĐND huyện

- Trưởng Ban: Ông Trần Vĩnh Phú, UVBTV, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy.

- Phó Trưởng Ban chuyên trách: Ông Đinh Bằng Việt.

2. Ban Kinh Tế - Xã hội HĐND huyện

- Trưởng ban: Ông Hà Thanh Ngữ - UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy.

3. Ban Dân tộc HĐND huyện

- Trưởng ban: Bà Hà Thị Hương - UVBTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

- Phó Trưởng Ban chuyên trách: Ông Hoàng Đức Nghị.