Phát triển kinh tế

Q Mua lại công ty khác có phải xin phép?