Quản lý văn bản

Số văn bản 3329/QĐ-UBND
Đơn vị ban hành UBND Huyện Tân Sơn
Ngày ban hành 3/10/2017
Trích yếu Quyết định Ban hành về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ cán bộ, công chức, viên chức huyện Tân Sơn
File đính kèm 3329QD_Ban_hanh_quy_dinh_ve_chuan_muc_dao_duc_nghe_nghiep__dao_duc_cong_vu_cua_can_bo__cong_chuc_1_20171113085726151150.PDF

Số VB Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
327/KH-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-05-19 09:09:09 KẾ HOẠCH số 327/KH-UBND, ngày 19/5/2015: Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2015. 2015.UBHTS.327.KH-UBND.pdf
149/HD-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-03-18 10:09:09 HƯỚNG DẪN số 149/HD-UBND: Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 (vb s... 2015.UBH.149.HD-UBND.pdf
372/KH-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-05-29 10:09:09 KẾ HOẠCH số 372/KH-UBND: Tham gia lớp tập huấn Bơi lội và phương pháp cứu đuối tỉnh Phú Thọ năm 2... 2015.UBHTS.372.KH-UBND.BOI_LOI_2015.pdf
447/UBND-YT UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-06-24 09:09:09 CÔNG VĂN SỐ 447/UBND-YT, NGÀY 24/6/2015 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩ... 2015.UBHTS.447.UBND-YT.pdf
5432/QĐ-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-09-15 09:09:09 QUYẾT ĐỊNH SỐ 5432/QĐ-UBND, NGÀY 15/9/2015 Ban hành Quy định chế độ chi phục vụ hoạt động của Tra... 2015.UBHTS.5432.QD-UBND.QUYET_DINH_BAN_HANH_QUY_CHE_CHI_TRANG_THONG_TIN_DIEN_TU.pdf 2010.UBTPT.326.QD-UBND.QUYET_DINH_KHUNG_NHUAN_BUT.pdf
808/UBND-TNMT UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-10-20 09:09:09 Công văn số 808/UBND-TNMT, ngày 20/10/2015 của UBND huyện Tân Sơn về việc niêm yết công khai bộ t... 2015.UBHTS.808.UBND-TNMT.VV_NIEM_YET_CONG_KHAI_BO_TTHC_DAT_DAI.pdf
6379.QD-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2013-11-07 09:09:09 Quyết định 6379.QD-UBND, ngày 07 tháng 11 năm 2013 về việc thành lập Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn... 2013.UBHTS.6379.QD-UBND.QUYET_DINH_THANH_LAP_BCD_PT_TDDKXDDSVH.pdf
43.KH-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2013-01-26 09:09:09 Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 26/01/2015 về việc trồng cây, trồng rừng năm 2015 và tổ chức "Tết tr... 2015.UBHTS.43.KH-UBND.KE_HOACH_TRONG_CAY_TRONG_RUNG_2015.pdf
54/KH-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2016-01-20 09:09:09 Kế hoạch 54/KH-UBND tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đaị hội lần thứ XII của Đảng, mừ... 2016.UBHTS.54.KH-UBND.KE_HOACH_TUYEN_TRUYEN_MUNG_DANG_MUNG_XUAN_CHAO_MUNG_DAI_HOI_DANG_TOAN_QUOC_LAN_THU_12.pdf
112/QĐ-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2016-01-20 09:09:09 Quyết định 112/QĐ-UBND, ngày 20/01/2016 về việc thành lập Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao ... 2016.UBHTS.112.QD-UBND.QUYET_DINH_THANH_LAP_BTC_NGAY_HOI_VAN_HOA_XUONG_DONG_2016.pdf
129/KH-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2016-03-04 09:09:09 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử Đại biể... 2016.KH-UBND.129.doc
3284.QD-UBND CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ 2015-12-25 09:09:09 QUYẾT ĐỊNH SỐ 3284/QĐ-UBND, ngày 25/12/2015 của chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc sáp nhập Trung... 2015.UBTPT.3284.QD-UBND.VV_SAP_NHAP_TTGDTX-HN_TTDN_HUYEN_TAN_SON.pdf
2956/QĐ-UBND (2016) (UBH) CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TÂN SƠN 2016-06-16 09:09:09 Quyết định số 2956/QĐ-UBND, ngày 16/6/2016 của Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn về việc cử công chức t... 2016.UBH.2956.QD.UBND.FULL.pdf
539/UBND-VHTT PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 2016-07-25 09:09:09 V/v triển khai chương trình viễn thông công ích giai đoạn đến năm 2020 2016.UBH.539.UBND-VHTT.TRIEN_KHAI_VIEN_THONG_CONG_ICH_GIAI_DOAN_DEN_NAM_2020.FINALdoc.doc
Đơn đăng ký Hộ kinh doanh Phòng Tài chính Kế hoạch 2016-01-01 09:09:09 Đơn đề nghị phòng Tài chính kế hoạch cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể 2016.UBHTS.DON_DE_NGHI_DANG_KY_KINH_DOANH.pdf
3341.QD-UBND CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TÂN SƠN 2016-08-05 09:09:09 Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2020 2016.UBH.3341.QD-UBND.PC_NV_THANH_VIEN_UB_HUYEN_NK_2016_-_2021.pdf
539/UBND-VHTT BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY 2016-08-15 09:09:09 Hướng dẫn số 04-HD/BTG, ngày 15/8/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm... 2016.HUTS.04.HD-BTG.HUONG_DAN_TUYEN_TRUYEN_KY_NIEM_125_NGAY_THANH_LAP_TINH_PHU_THO.pdf
675/UBND-VP CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TÂN SƠN 2016-09-08 09:09:09 Công văn số 675/UBND-VP, ngày 08/9/2016 về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng c... 2016.UBH.675.UBND-VP.VV_TRIEN_KHAI_TH_KET_LUAN_CUA_PTTCP_TAI_HN_SO_KET_5_NAM_THUC_HIEN_CHI_THI_SO_1634_CT_TTG_VE_PHONG_CHAY_CHUA_CHAY_VA_CUU_NAN.pdf
3329/QĐ-UBND UBND Huyện Tân Sơn 3/10/2017 Quyết định Ban hành về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ cán bộ, công chức, viên chứ... 3329QD_Ban_hanh_quy_dinh_ve_chuan_muc_dao_duc_nghe_nghiep__dao_duc_cong_vu_cua_can_bo__cong_chuc_1_20171113085726151150.PDF
Quyết định 4788/QĐ-UBND về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN Quyết định 4788/QĐ-UBND về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia T... 4788_Quyet_dinh_ve_viec_cong_bo_He_thong_quan_ly_chat_luong_phu_hop_Tieu_chuan_quoc_gia_TCVN_ISO_900_201909190429395750.pdf 4788_Phu_luc_He_thong_Tai_lieu_va_cac_linh_vuc_hoat_dong_cua_UBND_huyen_Tan_Son_1_20190923090035645640.PDF