Quản lý văn bản

Số văn bản 539/UBND-VHTT
Đơn vị ban hành BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY
Ngày ban hành 2016-08-15 09:09:09
Trích yếu Hướng dẫn số 04-HD/BTG, ngày 15/8/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 125 năm ngày thành lập tỉnh (8/9/1891 - 8/9/2016) và 20 năm ngày tái lập tỉnh Phú Thọ (01/01/1997 - 01/01/2017)
File đính kèm 2016.HUTS.04.HD-BTG.HUONG_DAN_TUYEN_TRUYEN_KY_NIEM_125_NGAY_THANH_LAP_TINH_PHU_THO.pdf

Số VB Đơn vị ban hành Ngày ban hành Trích yếu File đính kèm
327/KH-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-05-19 09:09:09 KẾ HOẠCH số 327/KH-UBND, ngày 19/5/2015: Vận động quỹ Đền ơn đáp nghĩa năm 2015. 2015.UBHTS.327.KH-UBND.pdf
149/HD-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-03-18 10:09:09 HƯỚNG DẪN số 149/HD-UBND: Tổ chức phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2015 (vb s... 2015.UBH.149.HD-UBND.pdf
372/KH-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-05-29 10:09:09 KẾ HOẠCH số 372/KH-UBND: Tham gia lớp tập huấn Bơi lội và phương pháp cứu đuối tỉnh Phú Thọ năm 2... 2015.UBHTS.372.KH-UBND.BOI_LOI_2015.pdf
447/UBND-YT UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-06-24 09:09:09 CÔNG VĂN SỐ 447/UBND-YT, NGÀY 24/6/2015 về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩ... 2015.UBHTS.447.UBND-YT.pdf
5432/QĐ-UBND UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-09-15 09:09:09 QUYẾT ĐỊNH SỐ 5432/QĐ-UBND, NGÀY 15/9/2015 Ban hành Quy định chế độ chi phục vụ hoạt động của Tra... 2015.UBHTS.5432.QD-UBND.QUYET_DINH_BAN_HANH_QUY_CHE_CHI_TRANG_THONG_TIN_DIEN_TU.pdf 2010.UBTPT.326.QD-UBND.QUYET_DINH_KHUNG_NHUAN_BUT.pdf
808/UBND-TNMT UBND HUYỆN TÂN SƠN 2015-10-20 09:09:09 Công văn số 808/UBND-TNMT, ngày 20/10/2015 của UBND huyện Tân Sơn về việc niêm yết công khai bộ t... 2015.UBHTS.808.UBND-TNMT.VV_NIEM_YET_CONG_KHAI_BO_TTHC_DAT_DAI.pdf
6379.QD-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2013-11-07 09:09:09 Quyết định 6379.QD-UBND, ngày 07 tháng 11 năm 2013 về việc thành lập Ban chỉ đạo Phong trào "Toàn... 2013.UBHTS.6379.QD-UBND.QUYET_DINH_THANH_LAP_BCD_PT_TDDKXDDSVH.pdf
43.KH-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2013-01-26 09:09:09 Kế hoạch số 43/KH-UBND, ngày 26/01/2015 về việc trồng cây, trồng rừng năm 2015 và tổ chức "Tết tr... 2015.UBHTS.43.KH-UBND.KE_HOACH_TRONG_CAY_TRONG_RUNG_2015.pdf
54/KH-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2016-01-20 09:09:09 Kế hoạch 54/KH-UBND tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng Đaị hội lần thứ XII của Đảng, mừ... 2016.UBHTS.54.KH-UBND.KE_HOACH_TUYEN_TRUYEN_MUNG_DANG_MUNG_XUAN_CHAO_MUNG_DAI_HOI_DANG_TOAN_QUOC_LAN_THU_12.pdf
112/QĐ-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2016-01-20 09:09:09 Quyết định 112/QĐ-UBND, ngày 20/01/2016 về việc thành lập Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao ... 2016.UBHTS.112.QD-UBND.QUYET_DINH_THANH_LAP_BTC_NGAY_HOI_VAN_HOA_XUONG_DONG_2016.pdf
129/KH-UBND UBND Huyện Tân Sơn 2016-03-04 09:09:09 KẾ HOẠCH Tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XIV và bầu cử Đại biể... 2016.KH-UBND.129.doc
3284.QD-UBND CHỦ TỊCH UBND TỈNH PHÚ THỌ 2015-12-25 09:09:09 QUYẾT ĐỊNH SỐ 3284/QĐ-UBND, ngày 25/12/2015 của chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ về việc sáp nhập Trung... 2015.UBTPT.3284.QD-UBND.VV_SAP_NHAP_TTGDTX-HN_TTDN_HUYEN_TAN_SON.pdf
2956/QĐ-UBND (2016) (UBH) CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TÂN SƠN 2016-06-16 09:09:09 Quyết định số 2956/QĐ-UBND, ngày 16/6/2016 của Chủ tịch UBND huyện Tân Sơn về việc cử công chức t... 2016.UBH.2956.QD.UBND.FULL.pdf
539/UBND-VHTT PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 2016-07-25 09:09:09 V/v triển khai chương trình viễn thông công ích giai đoạn đến năm 2020 2016.UBH.539.UBND-VHTT.TRIEN_KHAI_VIEN_THONG_CONG_ICH_GIAI_DOAN_DEN_NAM_2020.FINALdoc.doc
Đơn đăng ký Hộ kinh doanh Phòng Tài chính Kế hoạch 2016-01-01 09:09:09 Đơn đề nghị phòng Tài chính kế hoạch cấp giấy chứng nhận hộ kinh doanh cá thể 2016.UBHTS.DON_DE_NGHI_DANG_KY_KINH_DOANH.pdf
3341.QD-UBND CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TÂN SƠN 2016-08-05 09:09:09 Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2020 2016.UBH.3341.QD-UBND.PC_NV_THANH_VIEN_UB_HUYEN_NK_2016_-_2021.pdf
539/UBND-VHTT BAN TUYÊN GIÁO HUYỆN ỦY 2016-08-15 09:09:09 Hướng dẫn số 04-HD/BTG, ngày 15/8/2016 của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm... 2016.HUTS.04.HD-BTG.HUONG_DAN_TUYEN_TRUYEN_KY_NIEM_125_NGAY_THANH_LAP_TINH_PHU_THO.pdf
675/UBND-VP CHỦ TỊCH UBND HUYỆN TÂN SƠN 2016-09-08 09:09:09 Công văn số 675/UBND-VP, ngày 08/9/2016 về việc triển khai thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng c... 2016.UBH.675.UBND-VP.VV_TRIEN_KHAI_TH_KET_LUAN_CUA_PTTCP_TAI_HN_SO_KET_5_NAM_THUC_HIEN_CHI_THI_SO_1634_CT_TTG_VE_PHONG_CHAY_CHUA_CHAY_VA_CUU_NAN.pdf
3329/QĐ-UBND UBND Huyện Tân Sơn 3/10/2017 Quyết định Ban hành về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ cán bộ, công chức, viên chứ... 3329QD_Ban_hanh_quy_dinh_ve_chuan_muc_dao_duc_nghe_nghiep__dao_duc_cong_vu_cua_can_bo__cong_chuc_1_20171113085726151150.PDF
Quyết định 4788/QĐ-UBND về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN Quyết định 4788/QĐ-UBND về việc công bố hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia T... 4788_Quyet_dinh_ve_viec_cong_bo_He_thong_quan_ly_chat_luong_phu_hop_Tieu_chuan_quoc_gia_TCVN_ISO_900_201909190429395750.pdf 4788_Phu_luc_He_thong_Tai_lieu_va_cac_linh_vuc_hoat_dong_cua_UBND_huyen_Tan_Son_1_20190923090035645640.PDF