TTHC.H.YT: 2. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

a. Trình tự thực hiện:

- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

- Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân cấp huyện.

- Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Phòng Y tế của Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm thẩm định cơ sở.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ thông báo bằng văn bản cho cơ sở. Nếu quá 60 ngày kể từ ngày nhận được thông báo hồ sơ không hợp lệ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, cơ sở không có phản hồi hay bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu thì Ủy ban nhân dân cấp huyện sẽ huỷ hồ sơ.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

b. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân cấp huyện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

+ Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo mẫu);

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).

+ Bản mô tả về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện ATTP, bao gồm:

          . Bản vẽ sơ đồ mặt bằng của cơ sở;

          . Sơ đồ quy trình chế biến, bảo quản, vận chuyển, bày bán thức ăn, đồ uống;

          . Bản kê về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.

+ Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống (bản sao có xác nhận của cơ sở).

+ Danh sách kết quả khám sức khoẻ của chủ cơ sở và người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống.

+ Danh sách kết quả cấy phân tìm vi khuẩn tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn của người trực tiếp chế biến, kinh doanh dịch vụ ăn uống đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế.

- Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

đ. Đối tượng thực hiện Thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

e. Cơ quan thực hiện Thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

g. Kết quả Thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận.

h. Phí, lệ phí: Theo Thông tư số 149/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính.

- Phí thẩm xét hồ sơ: 500.000đ/1 lần/1 cơ sở.

- Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:

+ Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn dưới 200 suất ăn; cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố có vị trí cố định: 500.000đ/1 lần/cơ sở.

+ Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố: 500.000đ/1 lần/cơ sở.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 150.000đ/1 lần cấp.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Mẫu số 01, ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do UBND (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp huyện cấp có quy mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/lần phục vụ.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010 QH12 ngày 17/6/2010;

- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

- Thông tư số 149/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn vệ sinh thực phẩm.

 


Mẫu văn bản:

Mẫu số 01

 (Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT

ngày 11 tháng 12 năm  2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…………, ngày........ tháng........ năm 20….

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm

(Dùng cho cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống)

 

Kính gửi:.....................................................................................................

 

Họ và tên chủ cơ sở: .............

 

......................................................................

Tên cơ sở: ...............................................................................................…

Địa chỉ trụ sở (theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh):

......................................................................................................................

Điện thoại:........................................Fax:.....................................................

Địa chỉ kinh doanh (nếu khác với địa chỉ cơ sở theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh):

…………………….......................................................................................

.......................................................................................................................

Điện thoại:........................................Fax:.....................................................

Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh:

Quy mô kinh doanh dự kiến (tổng số suất ăn/lần phục vụ): .......................

……………………………………………………………………………...

Số người lao động:........................(trực tiếp:…..........; gián tiếp:................)

Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm:

.................................................................................................................................

…..…………………………………………………………...................................

 

 

CHỦ CƠ SỞ

(ký tên & ghi rõ họ tên)