TTHC.H.YT: 1. Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

a. Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.
- Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện
- Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Phòng Y tế của UBND cấp huyện thẩm định:
+ Nếu hồ sơ hợp lệ thì lập kế hoạch xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm trình Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt và gửi thông báo thời gian tiến hành xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.

+ Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì Ủy ban nhân dân cấp huyện trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân.

- Trong 03 ngày làm việc, kể từ ngày tham gia đánh giá (kiểm tra) kiến thức về an toàn thực phẩm bằng bộ câu hỏi đánh giá kiến thức về an toàn thực phẩm, Ủy ban nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm cho tổ chức, cá nhân.

- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện.

b. Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

c. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

Đối với tổ chức:

+ Đơn đề nghị và bản danh sách các đối tượng đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu).

+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

Đối với cá nhân:

+ Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm (theo mẫu);

+ Giấy tờ chứng minh đã nộp lệ phí theo quy định của pháp luật về phí và lệ phí.

-  Số lượng hồ sơ:  01 bộ.

d. Thời hạn giải quyết: 13 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ.

e. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân.

f. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp huyện.

g. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

h. Phí, lệ phí:

Lệ phí: 30.000 đồng/giấy, theo Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 của Bộ Tài chính.

i. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị và danh sách đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với tổ chức (Mẫu số 06, ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

- Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cá nhân (Mẫu số 07, ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế).

k. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Những người trả lời đúng 80% số câu hỏi trở lên ở mỗi phần câu hỏi kiến thức chung và câu hỏi kiến thức chuyên ngành thì được cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ ăn uống có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do UBND (hoặc cơ quan có thẩm quyền) cấp huyện cấp có quy mô kinh doanh dưới 200 suất ăn/lần phục vụ.

l. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/6/2010;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế Hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

          - Thông tư 149/2013/TT-BTC ngày 29/10/2013 quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý an toàn thực phẩm.

  


Các mẫu văn bản: 

Mẫu số 06

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT, ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 

Kính gửi: ..... (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP)

 

Tên tổ chức/doanh nghiệp..............................................................................

Tên người đại diện: ........................................................................................

Giấy CNĐKDN (hoặc CMTND đối với người đại diện) số..........................

cấp ngày...........tháng..........năm........., nơi cấp...............................................   

Địa chỉ:................................................, Số điện thoại................................

Số Fax.................................E-mail.............................................................

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm chúng tôi đã hiểu rõ các quy định và kiến thức về an toàn thực phẩm. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức cho chúng tôi theo quy định với danh sách gửi kèm theo.

 

Địa danh, ngày..........tháng........năm...........                                                               

                                                                  Đại diện Tổ chức

                                                                          (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 

 

Danh sách đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

(kèm theo Đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của ......(tên tổ chức)

 

TT

Họ và Tên

Năm sinh

Số CMTND

Ngày, tháng, năm cấp

Nơi cấp

Nam

Nữ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Địa danh, ngày..........tháng........năm...........                                                               

                                                               Đại diện Tổ chức xác nhận

                                                                        (Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)

 


Mẫu số 07

(Ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BYT, ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm

 

Kính gửi: ..... (cơ quan có thẩm quyền xác nhận kiến thức về ATTP)

 

Tên cá nhân ....................................................................................................

CNĐKDN số ............................. cấp ngày...........tháng..........năm.................,

nơi cấp.....................................................................................................

Địa chỉ:................................................, Số điện thoại................................

Số Fax.................................E-mail.............................................................

 

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm tôi đã hiểu rõ các quy định và kiến thức về an toàn thực phẩm. Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức kiểm tra, xác nhận kiến thức cho tôi theo quy định với danh sách gửi kèm theo.

 

 

Địa danh, ngày..........tháng........năm...........                                                               

                                                              Người đề nghị

                                                                                   (Ký ghi rõ họ, tên)