Lĩnh vực Y tế

DANH MỤC TTHC MỚI BAN HÀNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN VỀ LĨNH VỰC Y TẾ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. Lĩnh vực an toàn thực phẩm

1

Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

2

Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

3

Cấp đổi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.


II. DANH MỤC TTHC BỊ BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN VỀ LĨNH VỰC Y TẾ

STT

SỐ HỒ SƠ TTHC

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

TÊN VBQPPL QUY ĐỊNH VIỆC BÃI BỎ, HUỶ BỎ TTHC

1

T-PTH-206137-TT

Cấp Giấy chứng nhận tập huấn kiến thức về vệ sinh an toàn thực phẩm.

- Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT ngày 09/4/2014 của Bộ Y tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương hướng dẫn phân công, phối hợp trong quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm;

- Thông tư số 47/2014/TT-BYT ngày 11/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn quản lý an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

 

 

mỗi trang

  1. TTHC.H.YT: 2. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

    a. Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. - Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân cấp huyện. - Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ, Phòng Y tế của Ủy ban nhân dân cấp huyện thẩm xét tính hợp lệ của hồ sơ: Chi tiết
  2. TTHC.H.YT: 1. Thủ tục: Cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống

    a. Trình tự thực hiện: - Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật. - Nộp hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện - Trong thời gian 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, Phòng Y tế của UBND cấp huyện thẩm định: Chi tiết
mỗi trang