Lĩnh vực Tư pháp

DANH MỤC CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA PHÒNG TƯ PHÁP

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Lĩnh vực hộ tịch

1

Thủ tục đăng ký việc thay đổi cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên

2

Thủ tục đăng ký việc bổ sung hộ tịch

3

Thủ tục đăng ký việc xác định lại dân tộc

4

Thủ tục đăng ký việc xác định lại giới tính

5

Thủ tục điều chỉnh nội dung trong sổ hộ tịch và các giấy tờ hộ tịch khác không phải sổ đăng ký khai sinh và bản chính giấy khai sinh

6

Trích lục giấy khai sinh

Lĩnh vực chứng thực

7

Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc

8

Thủ tục chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản

9

Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản

10

Thủ tục chứng thực chữ ký của người dịch trong các giấy tờ, văn bản từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt hoặc từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài

11

Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

12

Thủ tục chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản, văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản

13

Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch

14

Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

15

Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực

 

Tin bài đang được cập nhật.